​​​ضمن عرض تشکر از حسن نظر شما مشتريان گرامي و انتخاب محصولات شرکت چين ران ماشين، اين پرسشنامه به منظور آگاهي از نظرات و ديدگاه هاي شما و با هدف رشد کيفي محصولات و خدمات ارائه شده به مشتريان طراحي گرديده است. خواهشمند است با تکميل اين فرم ما را در راه دستيابي به اهداف فوق ياري نماييد. از همکاري صميمانه شما سپاسگزاريم.


​ ​​