​​​​​​​​​مشتریان گرامی شرکت چین ران ماشین از طریق فرم ذیل می توانند درخواست ثبت شده خود را در صدای مشتری(ثبت شکايت) پیگیری نموده و از دریافت آن توسط مسئولین شرکت چین ران ماشين واحد بازاريابي (CRM)​ اطمینان حاصل نمايند.​​​


​ ​​